Děkujeme Vám za důvěru projevenou zakoupením výrobku značky STANLEY. Naším cílem je Vaše spokojenost a proto bychom Vás rádi upozornili na některé důležité skutečnosti:

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku výrobce pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho smluvní nebo zákonná záruční práva. Tato záruka platí na území všech členských států EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA VÝROBCE V TRVÁNÍ JEDNOHO ROKU

Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení vašeho výrobku Stanley k poškození tohoto výrobku z důvodu vady materiálu nebo výrobní vady špatným dílenským zpracováním, společnost Stanley Europe zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí – nebo dle našeho uvážení – bezplatnou výměnu celého výrobku, za předpokladu, že:

– Výrobek byl používán v souladu se všemi uvedenými pokyny a nebyl vystaven nesprávnému použití, nadměrnému zatížení nebo mechanickému poškození.

– Výrobek nebyl použit v rozporu s pokyny v návodu k použití výrobce.

–  Výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.

– Výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.

– Výrobek je označen značkou CE.

– Byl předložen doklad o zakoupení.

– Výrobek byl vrácen kompletní se všemi původními součástmi.

Tato záruka se nevztahuje na spotřební výrobky a nevylučuje povinnost uživatele v případě potřeby provádět údržbu nebo kalibraci výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 2167 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění).

Tato jednoletá záruka platí i v případě, je-li konečným zákazníkem podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, kdy má takový kupující pouze zákonná práva z odpovědnosti za vady, která pro něho vyplývají z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro spotřebitele (domácí použití) je poskytována standardní záruční doba 24 měsíců od data zakoupení, která se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se během této doby objeví jakákoliv materiálová nebo výrobní vada, zaručujeme bezplatnou výměnu chybných částí, opravu, případně bezplatnou výměnu. Výrobce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které nejsou způsobené opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, produkt byl vystaven nadměrnému zatížení v rozporu s návodem k použití nebo doporučením výrobce, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

 

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY PRO ELEKTRONÁŘADÍ PŘI REGISTRACI VÝROBKU DO 4 TÝDNŮ OD ZAKOUPENÍ

Pro všechny modely elektrického nářadí STANLEY® FATMAX® nabízíme za předpokladu online registrace výrobku na stránkách www.STANLEY.eu/3, která je provedena do 4 týdnů od zakoupení, tříletou záruku výrobce vztahující se na výrobní a materiálové vady. Prodloužená záruka platí pro uživatele z řad spotřebitelů (domácí použití) i pro podnikatele (živnostníky a firmy), a to také v případě, že budou nářadí používat pro svou podnikatelskou činnost. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Přesné znění záručních podmínek naleznete na stránkách www.STANLEY.eu/3.

V nepravděpodobném případě, že by se Vaše nářadí stalo vadným v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady do 3 let od zakoupení, garantujeme bezplatnou výměnu nebo opravu všech vadných dílů, nebo dle našeho uvážení bezplatnou výměnu produktu za nový produkt za předpokladu, že:

– Produkt je zaregistrován na www.stanley.eu/3 do 4 týdnů od zakoupení.

– Produkt nebyl použit v rozporu s pokyny v návodu k použití výrobce.

– Výrobek vykazuje pouze obvyklé známky opotřebení.

– Opravy nebyly provedeny neoprávněnými osobami.

– Produkt je vrácen kompletně se všemi originálními součástmi.

– Výrobek je označen značkou CE.

– Při odeslání do autorizovaného servisu je předložena kopie dokladu o koupi a dále příslušný certifikát o prodloužené záruce s uvedením unikátního kódu, který si vygenerujete v MySTANLEY – Moje výrobky – Prodloužená záruka – Tisk.

– Tato záruka se nevztahuje na spotřební výrobky nebo příslušenství spotřebního charakteru a nevylučuje povinnost uživatele udržovat nebo kalibrovat výrobek v případě potřeby.

– Baterie a nabíječky jsou z prodloužené záruky 3 roky vyloučeny.

KDE REKLAMACI UPLATNIT

Případnou reklamaci uplatňuje Kupující primárně u Prodávajícího, tam kde zboží zakoupil. Dopravu zboží k Prodávajícímu nebo do servisu hradí Kupující. Alternativně je možné pro záruční a pozáruční reklamace kontaktovat přímo autorizovaný záruční a pozáruční servis značky STANLEY a STANLEY FATMAX , kterým je společnost BAND SERVIS CZ s.r.o. K reklamaci je zapotřebí dodat: kompletní reklamované zboží, kopii dokladu o koupi a v případě, že zboží zasíláte poštou, i průvodní dopis, ve kterém bude popsaná závada. V případě, že Kupující uplatňuje prodlouženou záruku, je nutné navíc přiložit příslušný certifikát o prodloužené záruce s uvedením unikátního kódu, který si vygeneruje v MySTANLEY – Moje výrobky – Prodloužená záruka – Tisk.

Pro pozáruční servis je nutné kontaktovat přímo společnost BAND SERVIS CZ s.r.o. a domluvit se na způsobu řešení. BAND SERVIS je také schopen zajistit některé náhradní díly, které nejsou standardně v prodeji.